VEDTEKTER FOR VIGANE BÅTKLUBB
Ihht. årsmøtevedtak 19.10. 2021

§ 1 Klubben formål

Klubbens  formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å
1) Tilrettelegge og sikre gode båtplasser i båthavnen. Skape et sosialt og godt miljø blant medlemmene samt å ivareta medlemmenes interesser
overfor myndighetene.
2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur

Klubbens arbeid er basert på frivillig innsats fra medlemmene.

§ 2 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende.
At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

Foreningens administrative organer er;

 1. Årsmøtet (generalforsamling)
 2. Styret
 3. Faste komiteer
 4. Havnesjef

§ 3 Medlemmets ansvar overfor vedtekter
Enhver som leier eller har tenkt å leie båtplass eller sjøbod plikter selv å sette seg inn i og overholde vedtektene og reglementet  for Vigane Båtklubb.
Endringer i vedtektene gjort av årsmøte er hvert medlem ansvarlig for å gjøre seg kjent med. Vedtektene kan fås ved henvendelse til styret.

§ 4 Årsmøte / generalforsamling
Årsmøte er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år senest innen utgangen av april måned. Medlemmene innkalles ved mail med 14 dagers varsel.
Før møte vil medlemmene motta saksliste over hvilke saker som skal behandles. Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må sendes og begrunnes skriftlig,
og må være styret i hende senest 1. februar. Styret avgjør om de kan behandle saken eller om den må fremlegges for årsmøte.
Årsmøte stemmer kun over saker som er  med på saksliste. Saker fremsatt under eventuelt skal være av orienterende art.
Årsmøte er beslutningsdyktig når det er innkalt iht. ovenfornevnte. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som forkastet.
Det ordinære årsmøtet skal behandle;

 1. Styrets årsberetning
 2. Regnskap, fremlagt i revidert stand
 3. Budsjett
 4. Fastsettelse av kontingent, havneavgift og innskudd.
 5. Innkomne forslag
 6. Foreta valg på;
  a. Styremedlemmer, leder og varamedlemmer til styret.
  Medlemmer velges for to år, dog således at der hvert år er to styremedlemmer på valg.
  b. Valgkomite
  c. Revisorer
  d. Andre komiteer og tillitsmedlemmer, så som hus-komite.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Saker til ekstraordinært årsmøte må sendes og begrunnes skriftlig, og oversendes styret sammen med kravet om møte.  
Medlemmene innkalles ved mail med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som skal behandles.
Andre saker eller forslag som ikke er bestemt angitt i innkallingen, kan ikke behandles på det ekstraordinære årsmøtet.

§ 6 Endringer i vedtekter
Endring av disse vedtekter bestemmes av årsmøtet. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.
Forslag til vedtekts­endring må fremmes skriftlig med begrunnelse via styret innen den frist som er nevnt i § 4,
eller må på samme måte fremgå i skriftlig krav om avholdelse av ekstraordinært årsmøte.
Forslag må i ethvert tilfelle angi et konkret forslag til tekst som det kan voteres over.

§ 7 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av formann, kasserer, 2 styremedlemmer samt 2 varamenn.
Medlemmer som ikke har båtplass, kan ikke velges inn i styret.
Dersom det er registrert flere personer på en eller flere båtplasser, gis det allikevel kun rett til 1 plass i styret.

§ 8 Valg
Både styremedlemmer og varamenn velges for 2 år.  
For å få kontinuitet i styret velges formann og styremedlemmer vekselvis med formann og kasserer hvert sitt år.
Revisor og 2 medlemmer til valgkomite velges også for 2 år.
Ved valg av styremedlemmer og varamenn til styre skal det fortrinnsvis  være 2 kandidater å velge mellom for den enkelte posisjon. 
De 2 kandidatene av de som blir innvalgt med minst stemmer, går inn som varamenn.

Formannen velges av årsmøtet. Det må derfor avholdes eget valg for dette etter samme kandidatprinsipp som overfor.

§ 9 Medlemskap
Medlemskap i Vigane Båtklubb trer i kraft når medlemskontingent, er innbetalt til klubben.
Medlemskontingenten, havneavgift og årsleie for lagerboder fastsettes av årsmøtet og følger kalenderåret.
Medlemmene må delta i utførelse av fastsatte dugnadsoppgaver i foreningens regi med et bestemt antall timer pr. kalenderår.
Årsmøtet kan til enhver tid vedta nærmere regler om antall timer, frikjøp og dispensasjonsadgang.

I påfølgende år må den årlige kontingent, havneavgift og årsleie for lagerboder være betalt innen forfallsdato.
Medlemskapet og båtplass kan samlet overføres til nær familie i rett opp eller nedad stigende linje.
Medlemmer som oversitter fristen for betaling til klubben med over en mnd. etter andre purring kan ekskluderes.

§ 10 Eksklusjon.
Medlem som trakasserer eller driver hets mot styret eller andre medlemmer og ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse eller som opptrer på en måte som er til skade for klubben og dens medlemmer, samt medlemmer som ikke retter seg etter klubbens vedtekter og / eller styrevedtak, kan ekskluderes etter beslutning av styret. Medlemmet skal dog på forhånd etter frist fastsatt av styret, få anledning til skriftlig komme med sin fremstilling.
Er forseelsen av mindre graverende karakter, kan styret beslutte at det kun tildeles en advarsel.

Fysisk angrep eller trusler om bruk av vold mot medlemmer av styret eller andre medlemmer vil medføre eksklusjon uten varsel.
Den ekskluderte kan anke avgjørelsen og kreve at styret på første ordinære årsmøte forelegger saken til endelig avgjørelse.
Den ekskluderte har anledning til selv å møte. Krav om årsmøtets avgjørelse har ikke oppsettende virkning på eksklusjonen.

§ 11 Personvern
Vigane Båtklubb registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer:
Navn, adresse, telefonnummer / mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF.
Dette gjøres for at Vigane Båtklubb skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem,
slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler.
Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Vigane Båtklubb.

§ 13 Oppløsning av klubben.
Oppløsning av klubben kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.
Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutningen krever simpelt flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelse om styre,
med ansvar for klubbens anliggende fram til endelig avvikling finne sted, derunder den praktiske likvidasjon av klubben.
Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Klubbens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere foreninger/klubber med samme eller liknende formål,
til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuelle eller villig slik mottaker,
skal klubbens eiendeler tilføres annen almen nyttig forening og lag i nærmiljøet.

—————————————————————-

Havne-reglement for  Vigane båtklubb

Vedtatt på årsmøte 19.10.2021

§ 1 Båtplass – betaling / tilbakebetaling
Ved tildeling av båtplass skal det betales innskudd tilsvarende til enhver tid gjeldene regler vedtatt på årsmøte.
Innskudd vil bli tilbakebetalt ved skriftlig oppsigelse fratrukket 10%  pr. år. Reduksjonen starter umiddelbart etter at betaling av innskuddet er forfalt.
Ved flere oppgraderinger innenfor samme kalender-år, trekkes kun 10 % reduksjon av innskuddet på den siste oppgraderingen det året.

Innskuddet skal uansett ikke reduseres med mer enn halvparten av det innbetalte beløp.
Styret vil foreta tilbakebetaling av innskuddet når avtale med ny leietaker er kommet i orden.
Det gis ikke renteutbytte for innskuddet.
Ved behov for oppgradering til større båtplass tilbakebetales innskuddet, redusert iht. ovenfornevnte.
For ny plass betales fullt innskudd.

§ 2 Dugnadsplikt
Alle som har fått tildelt båtplass plikter å være med på inntil 10 timer dugnadsarbeid pr. år.
Medlemmer kan kjøpe seg fri dugnadsarbeid med å betale til klubben kr. 2000,- pr år sammen med kontingenten og havneavgiften. 
Foran nevnte dugnadsplikt og pris for frikjøp gjelder pr. båtplass. Styret skal sørge for et lett time-registreringssystem. 
Det enkelte medlem må selv påse at styret registrerer dugnadstimene.  Styret skal kreve inn utestående dugnadstimer for foregående år.

§ 3 Bruk og disponering av båtplass
Når båtplassen ikke blir brukt av leier, men medlemskap og havneavgift blir betalt, skal styret kunne disponere denne på åremål eller etter avtalt tidsrom.
Plassen blir leiet ut til de av medlemmene som har betalt kontingent og står på venteliste for båtplass.
Begge medlemmene skal betale årlig havneavgift for samme plass.
Leiebeløpet settes til dobbel havneavgift.

§ 4 Opphør / tilbakeføring av båtplass
Benyttes ikke båtplassen av opprinnelig leier etter det året som innskuddet er skrevet ned til halvparten,
kan styret kreve at båtplassen tilbakeføres båtkubben etter det påfølgende år.
Det vil si at opprinnelig leier ikke har båtplass men fortsatt er medlem.

§ 5 Tildeling og plassering av båtplass
Enhver båteier har å godta den plassen han blir anvist av styret, og som også når som helst kan forlange at vedkommende skifter plass når det er hensiktsmessig  for å utnytte båthavnen.

§ 6 Forutsetninger
Alle båter som leier plass skal være registrert i småbåtregisteret. Registreringsnummer skal være påført båten.
Båtene skal ha ansvarsforsikring, i tilfelle skade på annen manns båt eller bryggeanlegg tilhørende Vigane Båtklubb.
Båter som er registrert og drives som aktivt fiskefartøy, kan ikke ha plass i havnen.

§ 7 Sikkerhet og orden
Alle båter skal fortøyes forsvarlig med 2 fortøyninger med tilstrekkelig store dempere forut og det samme akter. 2 stk fendere på styrbord og det samme på babord tilpasset båtens størrelse.
Alle medlemmer er ansvarlig for å holde anlegget og området i god orden og må ikke hensette båter/redskap/utstyr på land uten styrets godkjenning /  anvisning.
Rengjøring av fiskeredskap og rensing av fangst skal ikke forekomme i havnen.
All søppel forårsaket av den enkelte må fjernes fra området.

§ 8 Klubbhus
Det skal oppnevnes egen hus-komite for klubbhuset. Husregler for huset settes av disse og skal godkjennes av styret.
Nøkler til klubbhuset skal kun deles ut til personer som har oppgaver / verv som tilsier at de må ha nøkkel.
Styrets sekretær fører journal over innehavere av nøkkel.
Når personer fratrer overfor nevnte verv, skal nøkkel innleveres. 
Ved manglende innlevering må lås / nøkler skiftes og et gebyr på kr 1000 vil da bli belastet vedkommende.

§ 9 Båtopptrekk
Båtopptrekket er til fri benyttelse for medlemmer og ikke medlemmer.

§ 10 Strøm
Alle medlemmer som ønsker fast tilkobling av strøm må gjøre avtale med klubben For tilknytting betales kr. 1.000,- som innskudd.
Beløpet tilbakebetales ikke ved oppsigelse. Forbruk vil bli fakturert etter målt forbruk.
Måler blir avlest hver måned og fakturert med den kWh pris som brukes av kraftselskapet. Prisen blir tillagt kt. 0,50 kW/h for administrering/fakturering.
Strøm blir fakturert hvert kvartal.

De medlemmer som har avtale vil få eget strøm uttak, hvor det er montert energimåler.
Når uttaket ikke er i bruk er medlemmet selv ansvarlig for å avlåse dette, slik at ingen andre kan koble seg til den reserverte måleren.

Styret har bestemt at forbruk til verktøy, kort opplading av batteri skal fortsatt ikke faktureres. Slikt forbruk dekkes av havneavgiften

—————————————————————-

Reglement for leie av lagerboder i Vigane båtklubb.

Vedtatt på årsmøte 19.10.2021

§ 1 Organisasjonsform
Bruk av lagerboder  er et leieforhold mellom medlemmer og Vigane båtklubb.
Klubbens vedtekter gjøres også gjeldene for dette leieforholdet i den utstrekning det har relevans.

§ 2 Medlemmets ansvar overfor statuttene
Enhver leietaker har å godta den bod han blir anvist av styret.
Leieforholdet trer i kraft når innskuddet er innbetalt til klubben.

§ 3 Leieavtale betaling / tilbakebetaling
Ved tildeling av bod skal det betales innskudd tilsvarende til enhver tid gjeldene regler vedtatt på årsmøte.
Innskudd vil bli tilbakebetalt ved skriftlig oppsigelse fratrukket   2 %  pr. år. Reduksjonen starter umiddelbart etter at betaling av innskuddet er forfalt.
Innskuddet skal uansett ikke reduseres til  mer enn   80% av det innbetalte beløp.
Styret vil foreta tilbakebetaling av innskuddet når avtale med ny leietaker er kommet i orden.
Det gis ikke renteutbytte for innskuddet.
I påfølgende år må den årlige leie være betalt innen forfallsdato.
Leietaker som oversitter fristen for betaling til klubben med over en mnd. etter andre purring kan ekskluderes.
Framleie er ikke tillatt.
Vigane båtklubb har kun bygningsforsikring av lagerbodene.  Leietakere som har behov for innboforsikring må selv tegne og betale for den.

§ 4 Opphør / tilbakeføring av sjøbod
Kun medlemmer med fast båtplass i Vigane båtklubb kan leie lagerboder.
Ingen har rett til å leie mer enn en bod med max. grunnflate på 8,8 m2. Ved oppsigelse av båtplass opphører leieforholdet på lagerboden.

Benyttes ikke boden av opprinnelig leier etter det året som innskuddet er skrevet ned til 80%,
kan styret kreve at boden tilbakeføres båtkubben etter det påfølgende år.

§ 5 Eksklusjon.
Dersom leietaker opptrer til sjenanse, støyende og/eller bruker boden på en slik måte at det skaper generende lukt,
kan styret si opp leieavtalen, iht klubbens vedtekter for eksklusjon.

§ 6 Forutsetninger
Det er ikke tillat å gjøre endringer i bodene uten styrets godkjenning. Styrets vedtak er endelig og kan ikke ankes til årsmøte.
Alle godkjente endringer og nagelfaste installasjoner i lagerboden som er utført av leietaker tilfaller klubben vederlagsfritt ved opphør av leieavtalen.
Bodene oppføres som uisolerte boder. Det blir montert lysarmatur i begge etasjer og stikkontakt for bruk av verktøy.
Det er ikke tillat å montere noen form for elektrisk oppvarming i bodene