VEDTEKTER FOR VIGANE BÅTKLUBB
Revidert ihht ekstraordinært årsmøtevedtak august 2019

§ 1 Klubben formål
Formålet er å tilrettelegge og sikre gode båtplasser i båthavnen. Skape et sosialt og godt miljø blant medlemmene samt å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene.

§ 2 Medlemmets ansvar overfor statuttene
Enhver som leier eller har tenkt å leie båtplass plikter selv å sette seg inn i og overholde statuttene for Vigane Båtklubb.
Endringer i statuttene gjort av årsmøte er hvert medlem ansvarlig for å gjøre seg kjent med. Statuttene kan fås ved henvendelse til styret. Forslag til årsmøte må forelegges styret innen 1. februar og godkjennes på årsmøte.

§ 3 Årsmøte / generalforsamling
Årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned.

§ 4 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av formann, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer samt 2 varamenn.
Medlemmer som ikke har båtplass, kan ikke velges inn i styret.
Dersom det er registrert flere eiere på en eller flere båtplasser, gis det allikevel kun rett til 1 plass i styret.

§ 5 Valg
Både styremedlemmer og varamenn velges for 2 år.  For å få kontinuitet i styret velges formann og styremedlemmer vekselvis med kasserer og sekretær hvert sitt år.
Revisor og 2 medlemmer til valgkomite velges også for 2 år.
Ved valg av styremedlemmer og varamenn til styre skal det alltid være 2 kandidater å velge mellom for den enkelte posisjon.  Dersom kandidaten på valg ikke tar gjenvalg, skal det være 2 nye kandidater.  Dersom kandidaten på valg tar gjenvalg, skal det være 1 ny kandidat i tillegg.
De 2 kandidatene av de som blir innvalgt med minst stemmer, går inn som varamenn.

Formannen velges av årsmøtet. Det må derfor avholdes eget valg for dette etter samme kandidatprinsipp som overfor.

§ 6 Medlemskap
Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Klubben skal baseres på et allmennyttig formål.
Medlemskap i Vigane Båtklubb trer i kraft når medlemskontingent er innbetalt til klubben.
I påfølgende år må den årlige kontingent og havneavgift være betalt innen forfallsdato.
Den som ikke har betalt for årlig kontingent inkl. havneavgift, innen 31. august samme år, vil bli fratatt sitt medlemskap og båtplass. Innskudd blir tilbakebetalt etter gjeldene regler.

§ 7 Båtplass – betaling / tilbakebetaling
Ved tildeling av båtplass skal det betales innskudd tilsvarende til enhver tid gjeldene regler vedtatt på årsmøte. Innskudd vil bli tilbakebetalt ved skriftlig oppsigelse fratrukket 10%  pr. år. Reduksjonen starter umiddelbart etter at betaling av innskuddet er forfalt. Ved flere oppgraderinger innenfor samme kalender-år, trekkes kun 10 % reduksjon av innskuddet på den siste oppgraderingen det året.

Innskuddet skal uansett ikke reduseres med mer enn halvparten av det innbetalte beløp. Styret vil foreta tilbakebetaling av innskuddet når avtale med ny leietaker er kommet i orden. Det gis ikke renteutbytte for innskuddet.

§ 8 Bruk og disponering av båtplass
Når båtplassen ikke blir brukt av leier, men medlemskap og havneavgift blir betalt, skal styret kunne disponere denne på åremål eller etter avtalt tidsrom.
Plassen blir leiet ut til de av medlemmene som har betalt kontingent og står på venteliste for båtplass.
Begge medlemmene skal betale årlig havneavgift for samme plass.

§ 9 Venteliste for båtplass
Se § 8, 2. avsnitt

§ 10 Opphør / tilbakeføring av båtplass
Benyttes ikke båtplassen av opprinnelig leier etter det året som innskuddet er skrevet ned til halvparten, skal båtplassen tilbakeføres båtkubben etter det påfølgende år. Det vil si at opprinnelig leier ikke har båtplass men fortsatt er medlem.

§ 11 Tildeling og plassering av båtplass
Enhver båteier har å godta den plassen han blir anvist av styret, og som også når som helst kan forlange at vedkommende skifter plass når det er hensiktsmessigt for å utnytte båthavnen.

§ 12 Forutsetninger
Alle båter som leier plass skal være registrert i småbåtregisteret. Registreringsnummer skal være påført båten. Båtene skal ha ansvarsforsikring, i tilfelle skade på annen manns båt eller bryggeanlegg tilhørende Vigane Båtklubb.
Båter som er registrert og drives som aktivt fiskefartøy, kan ikke ha plass i havnen.

§ 13 Sikkerhet og orden
Alle båter skal fortøyes forsvarlig med 2 fortøyninger med tilstrekkelig store dempere forut og det samme akter. 2 stk fendere på styrbord og det samme på babord tilpasset båtens størrelse.
Alle medlemmer er ansvarlig for å holde anlegget og området i god orden og må ikke hensette båter/redskap/utstyr på land uten styrets anvisning. All søppel forårsaket av den enkelte må fjernes fra området.

§ 14 Dugnadsplikt
Alle som har fått tildelt båtplass plikter å være med på inntil 10 timer dugnadsarbeid pr. år. Medlemmer kan kjøpe seg fri dugnadsarbeid med å betale til klubben kr. 2000,- pr år sammen med kontingenten og havneavgiften.  Foran nevnte dugnadsplikt og pris for frikjøp gjelder pr. båtplass. Styret skal sørge for et lett time-registreringssystem.  Det enkelte medlem må selv påse at styret registrerer dugnadstimene.  Styret skal kreve inn utestående dugnadstimer for foregående år.

§ 15 Klubbhus
Det skal oppnevnes egen hus-komite for klubbhuset. Husregler for huset settes av disse og skal godkjennes av styret.
Nøkler til klubbhuset skal kun deles ut til personer som har oppgaver / verv som tilsier at de må ha nøkkel. Styrets sekretær fører journal over innehavere av nøkkel.
Når personer fratrer overfor nevnte verv, skal nøkkel innleveres.  Ved manglende innlevering må lås / nøkler skiftes og et gebyr på kr 1000 vil da bli belastet vedkommende.

§ 16 Båtopptrekk
Båtopptrekket er til fri benyttelse for medlemmer og ikke medlemmer.

§ 17 Brudd på statuttene
Medlemmer som ikke etterkommer statuttene kan fratas medlemskapet og båtplass på kort varsel

§ 18 Personvern
Vigane Båtklubb registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer:
Navn, adresse, telefonnummer / mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at Vigane Båtklubb skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Vigane Båtklubb.