Skip to main content

Vigane

Go Search
Hjem
Om Vigane båtklubb
Båtplasser
Aktuelt
Kontakt oss
Arrangement
Klubbhuset
Statutter
Galleri
Axis Live View
Smart PTZ Kamera
Linker
  
Vigane > Documents > Vedtekter  

Web Part Page Title Bar image
Statutter

Vigane site

STATUTTER FOR VIGANE BÅTKLUBB

 

Revidert ihht årsmøtevedtak 04.04.2017

 

 

§ 1 Klubben formål

Formålet er å tilrettelegge og sikre gode båtplasser i båthavnen. Skape et sosialt og godt miljø blant medlemmene samt å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene.

 

§ 2 Medlemmets ansvar overfor statuttene

Enhver som leier eller har tenkt å leie båtplass plikter selv å sette seg inn i og overholde statuttene for Vigane Båtklubb.

Endringer i statuttene gjort av årsmøte er hvert medlem ansvarlig for å gjøre seg kjent med. Statuttene kan fås ved henvendelse til styret. Forslag til årsmøte må forelegges styret innen 1. februar og godkjennes på årsmøte.

 

§ 3 Årsmøte / generalforsamling

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned.

 

§ 4 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av formann, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer samt 2 varamenn.

 

§ 5 Valg

Både styremedlemmer og varamenn velges for 2 år.  For å få kontinuitet i styret velges formann og styremedlemmer vekselvis med kasserer og sekretær hvert sitt år.

Revisor og 2 medlemmer til valgkomite velges også for 2 år.

Ved valg av styremedlemmer og varamenn til styre skal det alltid være 2 kandidater å velge mellom for den enkelte posisjon.  Dersom kandidaten på valg ikke tar gjenvalg, skal det være 2 nye kandidater.  Dersom kandidaten på valg tar gjenvalg, skal det være 1 ny kandidat i tillegg.

De 2 kandidatene av de som blir innvalgt med minst stemmer, går inn som varamenn.

 

Formannen velges av årsmøtet. Det må derfor avholdes eget valg for dette etter samme kandidatprinsipp som overfor.

 

§ 6 Medlemskap

Medlemskap i Vigane Båtklubb trer i kraft når medlemskontingent er innbetalt til klubben.

I påfølgende år må den årlige kontingent og havneavgift være betalt innen forfallsdato.

Den som ikke har betalt for årlig kontingent inkl. havneavgift, innen 31. august samme år, vil bli fratatt sitt medlemskap og båtplass. Innskudd blir tilbakebetalt etter gjeldene regler.

 

§ 7 Båtplass – betaling / tilbakebetaling

Ved tildeling av båtplass skal det betales innskudd tilsvarende til enhver tid gjeldene regler vedtatt på årsmøte. Innskudd vil bli tilbakebetalt ved skriftlig oppsigelse fratrukket 10%  pr. år. Reduksjonen starter umiddelbart etter at betaling av innskuddet er forfalt. Ved flere oppgraderinger innenfor samme kalender-år, trekkes kun 10 % reduksjon av innskuddet på den siste oppgraderingen det året.

 

Innskuddet skal uansett ikke reduseres med mer enn halvparten av det innbetalte beløp. Styret vil foreta tilbakebetaling av innskuddet når avtale med ny leietaker er kommet i orden. Det gis ikke renteutbytte for innskuddet.

 

§ 8 Bruk og disponering av båtplass

Når båtplassen ikke blir brukt av leier, men medlemskap og havneavgift blir betalt, skal styret kunne disponere denne på åremål eller etter avtalt tidsrom.

Plassen blir leiet ut til de av medlemmene som har betalt kontingent og som står på venteliste for båtplass. Den som står på ventelisten mister ikke sin rett til plass til fast båtplass når den opprinnelige leier melder at han vil ta i bruk sin båtplass innen 2 måneder før avtalt tid med styret.

Begge medlemmene skal betale årlig havneavgift for samme plass.

 

§ 9 Venteliste for båtplass

Se § 8, 2. avsnitt

§ 10 Opphør / tilbakeføring av båtplass

Benyttes ikke båtplassen av opprinnelig leier etter det året som innskuddet er skrevet ned til halvparten, skal båtplassen tilbakeføres båtkubben etter det påfølgende år. Det vil si at opprinnelig leier ikke har båtplass men fortsatt er medlem.

 

§ 11 Tildeling og plassering av båtplass

Enhver båteier har å godta den plassen han blir anvist av styret, og som også når som helst kan forlange at vedkommende skifter plass når det er hensiktsmessigt for å utnytte båthavnen.

 

§ 12 Forutsetninger

Alle båter som leier plass skal være registrert i småbåtregisteret. Registreringsnummer skal være påført båten. Båtene skal ha ansvarsforsikring, i tilfelle skade på annen manns båt eller bryggeanlegg tilhørende Vigane Båtklubb.

 

§ 13 Sikkerhet og orden

Alle båter skal fortøyes forsvarlig med 2 fortøyninger med tilstrekkelig store dempere forut og det samme akter. 2 stk fendere på styrbord og det samme på babord tilpasset båtens størrelse.

Alle medlemmer er ansvarlig for å holde anlegget og området i god orden og må ikke hensette båter/redskap/utstyr på land uten styrets anvisning. All søppel forårsaket av den enkelte må fjernes fra området.

 

§ 14 Dugnadsplikt

Alle som har fått tildelt båtplass plikter å være med på inntil 10 timer dugnadsarbeid pr. år. Medlemmer kan kjøpe seg fri dugnadsarbeid med å betale til klubben kr. 2000,- pr år sammen med kontingenten og havneavgiften.  Foran nevnte dugnadsplikt og pris for frikjøp gjelder pr. båtplass. Styret skal sørge for et lett time-registreringssystem.  Det enkelte medlem må selv påse at styret registrerer dugnadstimene.  Styret skal kreve inn utestående dugnadstimer for foregående år.

 

§ 15 Klubbhus

Det skal oppnevnes egen hus-komite for klubbhuset. Husregler for huset settes av disse og skal godkjennes av styret.

Nøkler til klubbhuset skal kun deles ut til personer som har oppgaver / verv som tilsier at de må ha nøkkel. Styrets sekretær fører journal over innehavere av nøkkel.

Når personer fratrer overfor nevnte verv, skal nøkkel innleveres.  Ved manglende innlevering må lås / nøkler skiftes og et gebyr på kr 1000 vil da bli belastet vedkommende.

 

§ 16 Båtopptrekk

Båtopptrekket er til fri benyttelse for medlemmer og ikke medlemmer.

 

§ 17 Brudd på statuttene

Medlemmer som ikke etterkommer statuttene kan fratas medlemskapet og båtplass på kort varsel